Animatorzy w akcji

 

Wybory pary rejonowej na Bukowym – 20.06.2016 r.

Niby nic szczególnego, zwłaszcza, że rzecz cała odbyła się w dzień powszedni, do tego w poniedziałek. Tak się jednak złożyło, że tydzień po oficjalnym zakończeniu roku pracy DK w rejonie Bukowe, przeprowadzone zostały wybory kolejnej pary rejonowej. Zatem przybyli w tym dniu do puszczańskiej parafii św. Stanisława BM zaproszeni goście oraz aktualni „etatowi” członkowie kręgu rejonowego, by dopełnić wspólnotowych formalności. Z zaproszenia ustępującej pary rejonowej - Beaty i Jerzego Konowalczyków do udziału w wyborach skorzystali Anna i Dariusz Porazikowie – para diecezjalna DK. Na gospodarzu miejsca ks. Józefie Filipku – moderatorze rejonu, spoczywał obowiązek czuwania nad przebiegiem głosowania, zliczenia głosów i ogłoszenia werdyktu. Zgromadzone kworum drogą głosowania tajnego zdecydowało powierzyć posługę pary rejonowej na kolejną kadencję Ewie i Marcinowi Szlendakom. Ufni w asystencję Ducha Świętego podczas tych legitymizacyjnych manewrów dziękujemy za posługę funkcjonującym jeszcze do września jako para rejonowa Beacie i Jurkowi, zaś nowo wybranym życzymy niesłabnącej nadziei, wypływającej z rozeznania woli Boga.

Co w trawie piszczy, czyli co na to przepisy

Ze znowelizowanego pkt. 33, dotyczącego wyborów par odpowiedzialnych na poszczególnych szczeblach:
„Ustępująca para rejonowa zgłasza 2-3 umotywowane kandydatury swoich następców” – było.
„Para rejonowa jest wybierana przez pary animatorskie i ustępującą parę rejonową spośród zgłoszonych kandydatur na spotkaniu podsumowującym roczną pracę rejonu” – było.
„Wybór w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez księdza moderatora rejonu lub przez parę diecezjalną, albo przez moderatora diecezjalnego DK” – było.
„Nowa para rejonowa jest zatwierdzana przez parę diecezjalną w porozumieniu z księdzem moderatorem diecezjalnym DK” – zapewne było już po wyborach.
„Posługę pary rejonowej może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK” – przeżyło.
„Oczekuje się od niego włączenia się w dzieło KWC” – jeszcze nie wiemy.
„Kadencja pary rejonowej trwa trzy lata i na wniosek pary diecezjalnej może być przedłużona o rok poprzez tajne głosowanie kręgu rejonowego” – zobaczymy.
„W uzasadnionych przypadkach para rejonowa może być odwołana przez parę diecezjalną w porozumieniu z księdzem moderatorem diecezjalnym DK i moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie” – zobaczymy.

Podsumowanie

Novum będącym w pewnej sprzeczności z zapisem pkt. 34 aktualnie obowiązujących „Zasad DK”, traktującym iż „wszystkie wybory dokonywane są większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania”, było odebranie jednego głosu małżonkom pełniącym funkcję pary animatorskiej. Do tej pory stosowano zasadę udziału wszystkich osób biorących udział w głosowaniu, obecnie parom przydzielono jeden głos.

Mimo wszystko wybory do szczebla pary rejonowej w sposób dość przejrzysty obrazują ten formalny, lecz raczej potrzebny wycinek przestrzeni funkcjonowania DK, czego nie można odnieść do formuły wyboru par odpowiedzialnych wyższego szczebla, gdzie desygnowana delegatura ma ograniczony i nie bezpośredni wpływ na wybór konkretnej pary.

Relację przygotował
Adam Szewczyk

Kategoria: